Terms of use

Ці правила регулюють відносини між Компанією та користувача, між користувачами та клієнтами, а також між Компанією та клієнтами. Ці правила також поширюються на відносини між Компанією, користувачами та особами, які не є користувачами, але на чиї права та інтереси може вплинути використання Сайту.

Терміни та визначення

Сайт – це сайт або інший ресурс, який перебуває у володінні Компанії та який використовується для забезпечення доступу користувачам, мобільні додатки, будь-яке програмне забезпечення та апаратна частина, бази даних та канали зв’язку, що використовуються для надання доступу в цілому чи до окремих функцій.

Клієнти – будь-які особи, які є покупцями товарів, робіт чи послуг Компанії та яким надано доступ до Сайту.

Користувач – будь-яка особа, що використовує функціональні можливості Сайта, в тому числі особи, які використовують мобільний додаток чи здійснюють доступ до Сайту за допомогою API, особи в інтересах яких користувачем створено обліковий запис, а також будь-які особи, яким користувачем було надано доступ до Сайту.

Нетипова активність облікового запису – будь-яке використання Сайта за допомогою облікового запису користувача чи його ідентифікаторів доступу, що має ознаки автоматизованого доступу, здійснюється одночасно з різних пристроїв або програмного забезпечення, різних місць, здійснюється в нетиповий для користувача час, здійснюється з використанням великої кількості одночасних або помилкових запитів чи має інші ознаки, які викликають підозри у Компанії.

Обліковий запис користувача – індивідуальний обліковий запис користувача та будь-яких інших осіб, яким даним користувачем було надано доступ до Сайта.

Словники – будь-які бази даних, словники чи інші інформаційно довідкові дані, що використовуються для забезпечення роботи Сайта.

Технічна інформація – будь-які дані, що надходять від користувача, одержуються, обробляються чи зберігаються Сайтом та призначені для його функціювання та/або забезпечення доступу та налаштувань користувачів (cookies, session, передані заголовки, метадані тощо).

Використання Сайта

Використання Сайта повинно здійснюватися у відповідності до цих Правил, інших правил та положень, що доведені до відома користувача через Сайт чи іншим чином, а також у відповідності до окремих договорів. Інформація про умови використання окремих функцій може доводитися до відома шляхом розміщення повідомлення перед використання такої функції та містити умови відмінні від цих Правил.

Використання Сайта свідчить про прийняття та повну і беззаперечну згоду користувача з цими Правилами. У випадку укладення окремих договорів між Компанією та користувачами положення даних Правил застосовуються в частині, яка не суперечить договору у випадку, якщо таке застереження міститься в тексті договору. У випадку незгоди з даними Правилами користувач або клієнт повинен припинити подальше використання Сайта.

Компанія має право доповнити, змінити, тимчасового обмежити чи видалити будь-які функціональні можливості Сайта без попереднього узгодження чи повідомлення користувача.

При створенні облікового запису та наданні доступу дозволено вказувати лише справжні дані користувача та інших осіб, яким таким користувачем надається доступ до Сайта. У випадку зазначення неправдивих відомостей Компанія має право блокувати або видалити обліковий запис без попередження та пояснення причин.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОБОТУ САЙТА ЧИ ЙОГО ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ. ВИКОРИСТАННЯ САЙТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ «ЯК Є», ТОБТО В ТОМУ СТАНІ В ЯКОМУ САЙТ ІСНУЄ НА МОМЕНТ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПРАВНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ САЙТА, КРІМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ НЕСПРАВНОСТІ ЧИ ПЕРЕБОЇ ВИКЛИКАНІ УМИСНИМИ ДІЯМИ КОМПАНІЇ.

Використання Сайта не повинно розцінюватися як надання Компанією інформаційних послуг, відтворення або розповсюдження об'єктів авторського права, що містяться в базах даних, виникнення відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, не передбачених цими Правилами.

Забороняється будь-яке використання Сайта, що може спричинити шкоду Компанії, функціюванню та безпеці Сайта та/або третіх осіб.

Компанія має право припинити надання користувачу будь-яких послуг, обмежити або заборонити використання Сайта, якщо таке використання порушує вимоги законодавства, ці Правила або може бути розцінено Компанією як таке, що має неетичний характер чи може завдати шкоду Компанії та/або іншим особам.

У випадку припинення використання Сайта користувач та компанія зобов’язуються припинити взаємні права та обов’язки один перед одним, провести необхідні розрахунки, повернення та, за необхідності, забезпечити документальне оформлення такого припинення.

Компанія має право розміщувати будь-яку рекламну інформацію (рекламні блоки) на будь-яких сторінках Сайта. У випадку використання користувачами будь-якого програмного забезпечення за блокування або приховування реклами Компанія має право заблокувати чи обмежити таким користувачам доступ до Сайту.

Безпека

Компанія намагатиметься вживати всіх необхідних заходів для захисту та збереження внесеної користувачем інформації, проте не гарантує захищеність та збереження такої інформації.

З метою безпеки даних користувачів Компанія не повідомляє адресу, місце розміщення та/або країну розміщення серверів, які забезпечують роботу Сайта. Будь-які спроби користувача чи інших осіб щодо встановлення місця розташування серверів є підставою для припинення відносин з таким користувачем та направлення повідомлення до компетентних органів.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ЗМІНУ, ВТРАТУ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (НАДАЛІ ВИТОК ДАНИХ), ЯКА БУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧЕМ ДО САЙТУ, ЯКЩО ТАКИЙ ВИТОК ДАНИХ СТАВСЯ ВНАСЛІДОК НЕНАЛЕЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДОСТУПУ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ, СПРИЧИНЕНО ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ КОМПАНІЇ ТЕХНІЧНУ ПІДТРИМКА ЧИ ПОСЛУГИ З ОРЕНДИ СЕРВЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА/АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПРИЧИНЕНО ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ЧИ КЛІЄНТАМИ АБО НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ВТРУЧАННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ В РОБОТУ САЙТА З ВИКОРИСТАННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ БЕЗ ТАКОГО.

У випадку нетипової активності Компанія має право обмежити доступ користувача до Сайту та повідомити користувача про таку активність та/або обмежити користувачу одночасний доступ Сайту з використання одного і того самого облікового запису чи ідентифікатора доступу.

У випадку використання Сайта для доступу до сторонніх ресурсів чи послуг (api, підключення платіжних систем, використання протоколів тощо), що вимагає внесення ip-адреси чи іншої ідентифікації Сайта на такому ресурсі (надання дозволів), користувач зобов’язується забезпечити надання таких дозволів.

Компанія не несе відповідальності та не гарантує справність та безпеку роботи сторонніх ресурсів чи програм, які взаємодіють з Сайтом (api-сервіси, платіжні системи, протоколи тощо).

Інтелектуальна власність та засоби індивідуалізації

Використання Сайта не передбачає передачу будь-яких майнових прав на програмне забезпечення, стилі, бази даних, графічні чи мультимедійні об’єкти, засоби індивідуалізації або інші об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуються на Сайті.

Будь-які документи, проекти документів, шаблони, словники, бази даних та інша інформація, що використовується на Сайті є виключною власністю Компанії або їх авторів та не може використовуватися без дозволу Компанії під час створення власного продукту та пред’явлення в якості власного доробку.

Компанія має право на використання з метою публікації даних, які були розміщені користувачем через Сайті виключно у випадку одержання згоди користувача на таку публікацію або в знеособленому вигляді з метою проведення статистичних чи аналітичних досліджень.

Конфіденційність та персональні дані

Компанія не здійснює збір будь-яких даних (крім технічної інформації) про користувача, клієнтів та інших осіб, яким користувачем надано доступ до Сайту, за виключенням випадків, коли такі дії вчиняються самим користувачем за допомогою функціональних можливостей Сайту.

Компанія має право без одержання попередньої згоди збирати, обробляти та зберігати технічну інформацію, що була одержана у зв’язку із використання Сайта та використовувати вказану інформацію з метою покращення роботи Сайта.

Будь-які дані, що розміщені користувачем через Сайт, вважаються такими, що розміщені самим користувачем і їх розміщення є підтвердження наявності у користувача права на обробку таких даних.

Компанія не несе відповідальність за зберігання будь-яких даних, що були розміщені через Сайт. Компанія не здійснює перегляд розміщених користувачем даних за виключенням випадків звернення користувача з проханням здійснити певні дії щодо таких даних.

Компанія надає користувачу доступ до будь-яких даних, що були ним розміщені, виключно за допомогою функціональних можливостей Сайта. У випадку необхідності здійснення імпорту, експорту, ручної зміни чи резервування даних, що були розміщені користувачем Компанія здійснює такі дії на підставі окремого договору чи домовленостей.

КОРИСТУВАЧ, ЯКИЙ НАДАВ ДОСТУП ДО САЙТА ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ, КЛІЄНТАМ ЧИ ТРЕТІМ ОСОБАМ ВВАЖАЄТЬСЯ ВЛАСНИКОМ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТАКИХ ОСІБ ТА МАЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, ЩО БУЛИ НИМИ РОЗМІЩЕНІ ЧЕРЕЗ САЙТ, А ТАКОЖ ОБМЕЖИТИ ТАКИМ ОСОБАМ ДОСТУП, ЗМІНИТИ, ДОПОВНИТИ ЧИ ВИДАЛИТИ ТАКІ ДАНІ.

Компанія не надає доступ до облікового запису користувача, розміщених ним даних третім особам, за виключення випадків одержання згоди користувача на такі дії чи одержання належного запиту від компетентних органів у відповідності до процедури передбаченої законодавством країни, на території якої діє Компанія чи розміщено такі дані. У випадку одержання запиту від компетентних органів Компанія має право не повідомляти користувача про одержання такого запиту та надання даних.

Надання користувачу доступ до даних, що розміщені з використанням облікового запису, який перебуває в його власності у спосіб, який не передбачений функціональними можливостями Сайта здійснюється відповідно до окремого договору та домовленостей з Компанією.

Компанія має право зберігати будь-які повідомлення та сповіщення, що були надіслані користувачем з використанням Сайта протягом періоду, який Компанія вважатиме необхідним для захисту свої прав та інтересів, а також інтересів одержувачів таких повідомлень.

Надсилання сповіщень та повідомлень

Компанія не здійснює розсилку рекламних, спам чи інших повідомлень, які не пов'язані з функціюванням Сайта. Компанія не має відношення та не несе відповідальність за будь-які сповіщень чи повідомлення, що були надіслані не через Сайт, надійшли з доменної зони, яка не перебуває у володінні Компанії або від осіб та з адрес, які не вказані на даному сайті.

Використання користувачем функції сповіщення клієнтів, інших осіб чи користувачів за допомогою смс-повідомлень, push-повідомлень, електронної пошти чи іншим чином є свідченням одержання користувачем згоди на такі дії.

У випадку одержання користувачем будь-яких зауважень чи претензій від клієнтів чи третіх осіб щодо одержаних повідомлень чи сповіщень, користувач повинен здійснити всі залежні від нього заходи для усунення причин, що стали підставою таких зауважень та претензій.

У випадку надходження на адресу Компанії від третіх будь-яких зауважень чи претензій стосовно надісланих повідомлень Компанія має право без попереднього повідомлення обмежити користувачу можливість відправлення повідомлень та сповіщень або дезактивувати таку функцію.

Забороняється надсилання за допомогою Сайта спам-повідомлення, повідомлення рекламного характеру або містять образи, погрози чи безпідставні вимоги, схиляють до насилля чи розпалювання ворожнечі, мають сексуальний характер, вводять оману відносно викладених в них фактів чи відправника таких повідомлень або іншим чином направлені на порушення прав та свобод одержувача таких повідомлень.

Використання альфаімені (альфанумеричного імені, ідентифікатора відправника, SenderID тощо) в повідомлені та сповіщені повинно здійснюватися у відповідності до правил Сайта щодо такого використання, вимог законодавства Компанії, відправника та одержувача.

В окремих країнах використання альфаімені заборонено і при одержані може бути замінено на динамічний ідентифікатор (довільний номер,намір символів, ім’я чи код), а тому Компанія не несе відповідальність та не відшкодовує оплату за відправлені повідомлення та сповіщення, якщо альфаім’я не було відображено в повідомленні чи сповіщенні.

Компанія не несе відповідальність та не відшкодовує оплату, якщо одержувач повідомлення його не отримав, і таке неотримання зумовлено діями третіх осіб, порушеннями будь-яких правил до таких повідомлень чи сповіщень, викликано пошкодженням зв’язку з Сайтом на стороні користувача, зумовлено діяннями одержувача та/або його провайдера, а також спричинено іншими діяннями чи обставинами, які перебувають поза волею Компанії.

Компанія має право використовувати, проте зобов’язується робити це виключно у надзвичайних випадках, дані користувача про клієнтів та інших осіб з метою інформування про будь-які обставини, що можуть вплинути на їх права та свободи під час роботи чи в наслідок роботи Сайта.

Компанія має право проводити опитування та здійснювати запити з метою визначення думки користувача та клієнтів щодо ефективності та зручності використання Сайта, необхідності впровадження нових функцій, якості надання користувачем послуг тощо.

Бази даних персоналу, клієнтів та інших осіб

Внесення користувачем до Сайту персональних даних, банківської інформації, інформації, що становить комерційну таємницю є підтвердженням того, що користувачем була одержання згода на обробку такої інформації або користувач підтверджує, що згода на таку обробку не вимагається чинним законодавством Компанії, користувача та/або такої особи.

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАКИХ ОСІБ, ЩО БУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧАМИ ДО САЙТУ.

У випадку внесення компроментуючої інформації, інформації, що може спричинити шкоду честі, гідності та діловій репутації та/або іншої негативної інформації про особу, користувач повною мірою усвідомлює наслідок такого розміщення та зобов’язується відшкодувати будь-яку шкоду Компанії чи третім особам, що була спричинена таким розміщенням.

Окрема інформація, яка була внесена користувачем може бути використана Компанією, іншими користувачами чи третіми особами, про що користувача повідомляється перед таким розміщенням (реєстри ненадійних клієнтів, контрагентів, боржників тощо).

Відповідальність

Компанія не несе відповідальність за будь-яку шкоду користувачу, клієнтам чи третім особам, яка спричинена використанням Сайта, якщо такі дії не є правопорушенням відповідно до законодавства і шкода не спричинена Компанією умисно.

Компанія не несе відповідальність, якщо використання Сайта вважається правопорушення в країні резиденства користувача чи його клієнтів.

Компанія не приймає участь у врегулюванні будь-яких конфліктів та спорів між користувачами, користувачами та клієнтами, користувачами та третіми особами, якщо така участь не передбачена окремим договором.

Компанія має право залучити користувача в якості свідка чи іншого учасника розгляду у випадку виникнення конфліктів та спорів, пов’язаних із використанням Сайта.

У випадку якщо країна резиденства користувача відмінна від країни резиденства Компанії, сторони дійшли взаємної згоди про застосування принципу автономії волі (lex voluntatis), згідно якого до будь-яких відносин між Компанією та користувачем застосовується право країни місця реєстрації Компанії.

У випадку порушення користувачем умов цих Правил, користувач зобов'язаний відшкодувати Компанії витрати, понесені нею на правову допомогу у зв'язку з таким порушенням, фіксацію факту такого порушення та інші витрати у повному розмірі на підставі договорів та рахунків адвокатів, суб'єктів, які надають юридичні послуги та інших осіб.

У випадку порушення даних Правил або вимог законодавства України чи країни походження користувача Компанія має право без попередження заблокувати обліковий запис користувача та/або обмежити доступ користувачу та/або клієнтам до Сайту.

Про дані Правила

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ОЗНАЙОМИТИ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ВСІХ ОСІБ, ЯКИМ ВІН НАДАЄ ДОСТУП ДО САЙТА, ТА НЕСЕ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОМПАНІЄЮ ЗА ДІЇ ОСІБ, ЯКИМ НИМ БУЛО НАДАНО ТАКИЙ ДОСТУП.

Компанія залишає за собою право будь-коли та будь-яким чином змінити дані Правила сповістивши користувача про таку зміну шляхом розміщення нової редакції правил чи окремих змін на даному сайті.

Зміни починають діяти з моменту їх розміщення на сайті, якщо інше додатково не вказано під час їх публікації.

У ВИПАДКУ НЕЗГОДИ ЗІ ЗМІНАМИ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ПРИПИНИТИ ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ САЙТА. КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯКЩО ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ САЙТА БУЛО ВИКЛИКАНО НЕЗГОДОЮ КОРИСТУВАЧА ЗІ ЗМІНАМИ ДО ЦИХ ПРАВИЛ. ВИКОРИСТАННЯ САЙТА ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ СВІДЧИТИМЕ ПРО ПОВНУ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧА З ТАКИМИ ЗМІНАМИ.

Якщо зміни до цих Правил впливають на зміст прав та обов’язків користувача та Компанії, що визначені окремими договорами чи угодами такі договори та угоди застосовуються з урахування змін до цих Правил.

У випадку припинення дії чи визнання недійсних окремих положень цих Правил інші положення продовжують свою дію.